بخشی از معوقات کارگران شرکتهای هپکو و آذرآب به حساب آنها واریز شد.