استاندار مرکزی گفت: با هماهنگی فراگیر در تیم اقتصادی دولت و ربیعی نماینده ویژه رئیس جمهور ۷ میلیارد تومان وام جهت پرداخت معوقات کارگران هپکو و ۲۰ میلیارد تومان وام جهت پرداخت معوقات کارگران آذرآب نهایی شد.