استاندار مرکزی گفت: با هماهنگی فراگیر در تیم اقتصادی دولت و دکتر ربیعی نماینده ویژه رئیس جمهور ۷ میلیارد تومان وام جهت پرداخت معوقات کارگران هپکو و ۲۰ میلیارد تومان وام جهت پرداخت معوقات کارگران آذرآب نهایی و به حساب کارگران واریز خواهد شد.