رئیس هیئت مدیره شستا طی مصاحبه ای با انتقاد از وضعیت بوجود آمده برای سازمان تامین اجتماعی گفت: ببینید چه بلایایی بر سر نظام تأمین اجتماعی کشور آمده است! ما باید راه حل های جهانی نوین را دنبال کنیم و به سمت تشکیل بیمه منسجم حرکت نماییم. با ادامه این مسیر نه تنها باری از دوش مردم برنداشته ایم بلکه باری بر روی دوش مردم قرار داده ایم.