نشست منطقه ای تامین اجتماعی برای آسیا و پاسیفیک با مدیریت اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی و میزبانی تامین اجتماعی عمان در مسقط، از تاریخ یازدهم لغایت سیزدهم آبان ماه برگزار شد.