کارگران و کارمندان بخش اصلی جامعه ایرانی را تشکیل می دهند و رونق و رکود بازارها در کشور، رابطه مستقیمی با قدرت خرید این جمعیت دارد؛ کارشناسان یکی از عوامل مؤثر در طولانی شدن رکود اقتصادی چند سال اخیر را بروز شکاف بین حقوق کارگران و کارمندان و نرخ تورم عنوان می کنند و بر لزوم بازآرایی قدرت خرید این جامعه در برابر نرخ تورم تاکید دارند.