رئیس کانون شوراهای اسلامی کار محور جنوب غرب تهران می گوید که بازرسان اداره کار اسلامشهر هفته آینده به کارخانه نوظهور می روند تا وضعیت کارگران باقی مانده در کارخانه نوظهور را بررسی کنند. هم اکنون حدود پنج کارگر در کارخانه حضور دارند که سه نفر از آنها در آستانه بازنشستگی هستند.