رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از پروژه در حال بازسازی اداری، درمانی و رفاهی تامین اجتماعی در قشم بازدید کرد.