بارزانی روی دیگر ابوبکرالبغدادی است با او برخورد می کنیم