مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر آمادگی این سازمان برای تبادل اطلاعات و توسعه همکاری‌ها با حوزه تأمین اجتماعی مکزیک تأکید کرد و گفت: حوزه‌های تأمین اجتماعی، اقتصادی و گردشگری زمینه‌های مشترک همکاری‌های فیمابین محسوب می‌شوند.