اولین جلسه شورای منطقه ای مدیریت های درمان تامین اجتماعی منطقه ۴ کشور با حضور معاون و مدیران درمان تامین اجتماعی استان های چهارمحال و بختیاری، قم، مرکزی، یزد و منطقه کاشان برگزار شد.