دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها با شعار “ نظام پیشنهادها ابزار شکوفایی فرهنگی و اقتصادی ” از ساعات اولیه روز سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ آغاز و تا ساعات پایانی روز چهارشنبه ۱۴بهمن ماه به مدیریت سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار گردید.