چند کارگر در کارخانه ای مشغول به کار بودند که ناگهان کپسول یکی از دستگاه های کارخانه منفجر و یکی از کارگران چند متر به سمت آسمان پرتاب شد.