شماری از کارگران کارخانه «اتحاد موتور »در استان تهران به شیوه اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل در این واحد صنعتی انتقاد دارند.