مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان معیارهای انتخاب کارگران نمونه در بخش صنعت را اعلام کرد. احمدرضا پرنده گفت: کارگران مدارک خود را بر اساس اختراع و نوآوری خود شامل ثبت بین المللی اختراع، ثبت ملی اختراع، خلق وتولید ایده با تأیید مراجع ذیصلاح و شاخص بهره وری شامل افزایش تولید، کاهش ضایعات،کاهش مصرف انرژی وگسترش انرژی پاک، صرفه جویی زمانی و ریالی و ارزی آماده کنند. وی افزود: انتقال و یا مشارکت در بومی سازی تکنولوژی، رشد صادرات پس از انجام طرح و کاهش وابستگی خارجی و همچنین میزان اشتغال مستقیم، اشتغال غیرمستقیم، پایداری و حفظ اشتغال موجود، از دیگر شاخص های جشنواره ملی انتخاب کارگران نمونه درسال جاری است.پرنده همچنین لحاظ نمودن مسائل ایمنی در طرح های پیشنهادی، مسائل زیست محیطی، مشارکت در سیستم نظام پیشنهادات، ارتقای مهارت های فردی و گروهی را به عنوان دیگر معیار های انتخاب کارگران نمونه ملی و استانی مطرح کرد. وی افزود: منطقه جغرافیایی شامل سه دسته مناطق برخوردار، کم برخوردار و مناطق محروم و همچنین موارد ایثارگری و تحقیق و پژوهش جزو موارد …