قراردادهای موقت و بیکاری کارگران ارتباط مستقیمی با هم دارد تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ریشه چند شغله بودن نیروی کار را در کاهش قدرت خرید و فقیر شدن آنها می داند.
به گزارش تسنیم، در سال های گذشته با وجود افزایش ۹ تا۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوارهای کارگری می توانستند تناسب نسبی بین هزینه ها و درآمدها ماهانه خود ایجاد کنند اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یکباره قیمت ها وضعیت به صورت چشمگیر بدتر شد.
 اگر تا چند سال گذشته یا بهتر بگوییم نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه بخشی از زندگی خود را تأمین کند و به تنهایی نان آور خانواده باشد رفته رفته به ویژه با آغاز دهه۹۰ این رویه کاهش یافت و در حال حاضر از یک خانواده ۴نفره هر کس به طریقی تلاش بر تأمین امرار معاش خانواده دارد.
 اما با توجه به اینکه بیکاری در کشور وضعیت بحرانی دارد در خوشبینانه ترین حالت فرد اگر موفق به یافتن شغلی با درآمد مطلوب نشود، به سمت کارهای پاره وقت گرایش می یابد یا اینکه شروع به کارهای دستفروشی می کند.بر اساس گزارش اخیر بانک …