یک فعال کارگری گفت: کارگران پروژه آبرسانی دشت سیستان به دلیل اختلافات مالی کارفرما و پیمانکاران این پروژه، وضعیت مناسبی ندارند و بسیاری از آنها بابت خرید نان و ماست مصرفی خانواد هایشان به کسبه محلی بدهکارند.