آیا سرنوشت آتنا تکرار شده است؟/قتل دختر ۸ ساله و دفن در مخروبه