میکائیل صدیقی با بیان اینکه یکی از اولویت های انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد، بحث آموزش است؛ گفت: آموزش ، یکی از راهکارهای اصلی پیشگیری از حوادث در بخش ساختمان است.