اختصاصی/ قطعا در هر صنعتی، آموزش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به عنوان عاملی در جهت پیشرفت و ارتقاء آن صنعت به شمار می رود اما متاسفانه در صنعت مهم نان به ویژه نان سنتی، مدتی است که از این مقوله چشم پوشی شده، تا جایی که فقدان آموزش کافی برای کارگران نانوایی تبعاتی چون افت کیفی نان را در پی داشته است.