رویا ایلکا-بحران صندوق های بازنشستگی که اخیرا در بسیاری از رسانه ها نیز بدان پرداخته شده است موجبات شکل گیری اقدامات در زیرمجموعه های وزارت کار شد که از آن جمله به تغییر تیم مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری و همینطور شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می توان اشاره کرد. تغییراتی که اینبار با یک برنامه مدون و به دور از هیاهو شکل گرفت و نوید طرحی نو در ساختار این سازمان ها را می دهد. به طور مشخص در شستا هم اکنون شاهد سازماندهی مجدد برای اجرای تغییر ساختار از بنگاه داری به سمت حضور پررنگ در بازار سرمایه هستیم که به نوعی این مهم در قالب برنامه راهبردی در حال پیگیری و اجرا است و حتی کمیته ای بدین منظور(خروح از بنگاهداری) تشکیل شده است و خروج بیش از ۱۰۰ شرکت این سازمان را در دستور کار جدی خود قرار داده است. آنچه که در احیا مجدد شستا در قالب برنامه راهبردی باید مورد توجه جدی قرارگیرد مهندسی مجدد بر پایه مبانی سرمایه گذاری ، سلامت اداری ، انضباط مالی، همکاری های بین المللی ، کوچک کردن شرکت های زیرمجموعه است.
قطعا اجرای این برنامه باتوجه به ساختار قبلی با مقاومت هایی همراه خواهد بود ام …