چهار کاریابی بین المللی از اداره کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موفق به دریافت مجوز راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی را در کشورهای استرالیا، عمان، ترکیه و کانادا شدند.
ه گزارش خبرنگرا ایلنا، در مراسمی که شب گذشته با حضور محمد اکبرنیا مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، چهار کاریابی بین المللی ایرانی موفق شدند تا مجوز راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی را در کشورهای استرالیا، عمان، ترکیه و کانادا دریافت کنند.
محمد اکبرنیا در آغاز این مراسم گفت: اعزام نیروی انسانی به بازارهای کار خارج از کشور یکی از برنامه های دولت و بهویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در همین راستا تعدادی از موسسات کاریابی های بین المللی ایرانی در خارج از کشور دفاتری را در اختیار دارند و همین مسئله باعث شد تا وزارت کار در تعامل با وزارت امورخارجه برای گسترش مجوز فعالیت این کاریابی ها در کشورهای خارجی برنامه مشترکی را آغاز کند.
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون …