نظام پیشنهادها با هدف بهره مندی از خرد و قوه تفکر کارکنان و مشتریان برای بهبود فرآیندها، ارتقا خدمات ، رفع مشکلات سازمانی، کاهش هزینه ها وهمچنین افزایش روحیه مشارکت کارکنان و رضایت شغلی آنان بکارگرفته می شود.نظام پیشنهادها را می توان موثر ترین روش حل وفصل مسایل سازمان تلقی کرد. این نظام , از جمله مهمترین دستاوردهای وجود نگرش مدیریت مشارکتی در سازمان است, که عملاً از تمرکز شدید سامانه مدیریت می کاهد و استعدادها و نظریات کارکنان را موجه می داند.