جزئیات آخرین نشست های تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران توسط یک فعال کارگری اعلام شده است.