فرمانده آتش نشانان اعزامی گفت: آتش سوزی در قسمت اتاقک کارگری ملک مسکونی در جاده خاوران، مصدومیت کارگر جوان را به همراه داشت.