رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه ۹۶ درصد جامعه کارگری کشور درگیر قراردادهای موقت شده که امنیت شغلی کارگران را به خوبی تضمین نمی کند ، تصریح کرد: تدوین آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون کار برای تعیین تکلیف کار مستمر و غیرمستمر مشخص می کند که در کجا کار موقت و کجا دائمی است.